สมัครสอบ SU-TCAS65

https://www.kmutt.ac.th/asd/legal/file/slot-online-gacor/ https://enteronline.id/dace/
รอบ 1
รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ช่วงที่ 1

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมทุกคณะวิชา


รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 2

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมทุกคณะวิชา


รอบ 2 โควตา
รอบที่ 2 โควตา (Quota)

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมทุกคณะวิชา


รอบ 4 (Direct Admission) ช่วงที่ 1
รอบที่ 4 (Direct Admission)

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมทุกคณะวิชา


รอบ 4 (Direct Admission) ช่วงที่ 2
รอบที่ 4 (Direct Admission)

หลักสูตรและสาขาวิชา

จำนวนรับ

รวมทุกคณะวิชา************ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ************


***** กำลังดำเนินการ *****


วันที่
เวลา
กิจกรรม
จำนวน
รูปแบบ


Tweets by @citiesdiabetes

กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2021 Silpakorn University. All rights reserved.