สถานที่ติดต่อ


กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

SU-TCAS งานจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-3425-5750
โทรศัพท์ : 063-245-4243
งานทะเบียนและสถิติ 0-3425-5091

ติดต่อคณะวิชาต่างๆ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ :

 0-3427-1379 ต่อ 26416

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ :

 063-490-6606

คณะโบราณคดี :

 0-2224-7684, 080-891-9240

คณะมัณฑนศิลป์ :

 0-3427-5030 , 088-625-4191

คณะอักษรศาสตร์ :

 0-3425-6709

คณะศึกษาศาสตร์ :

 0-3425-8813

คณะวิทยาศาสตร์ :

 0-3424-5303

คณะเภสัชศาสตร์ :

 089-918-5028, 089-918-5250

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :

 0-3427-0510-2 ต่อ 25123, 25124, 25129, 25132

คณะดุริยางคศาสตร์ :

 0-2001-9292

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร :

 0-3259-4037-8

คณะวิทยาการจัดการ :

 0-3259-4028

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :

 0-3259-4033, 09-1765-9890

คณะวิทยาลัยนานาชาติ :

 0-2639-7521-3


ช่องทางการติดต่อกองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2019 Silpakorn University. All rights reserved.