เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะ   
          เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิธีการคัดเลือก 
          1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75
          2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
          3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (100 คะแนน) ค่าน้ำหนัก 70%
                    พิจารณาผลงานจากแฟ้มผลงานสะสม (Portfolio) ขนาด A4 ในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB จำนวน 1 ไฟล์ โดยประกอบไปด้วย
                    3.1) หน้าปก จะต้องมีชื่อ นามสกุล รูปถ่ายของผู้สมัคร หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล จัดรูปแบบได้อิสระ
                    3.2) ผลงานชิ้นที่โดดเด่นที่สุด 1 ชิ้น เท่านั้น ที่ผู้สมัครเคยทำในระหว่างการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่แสดงทักษะทางการสื่อสาร อาทิ ละครเวที การพูดในที่ชุมชน การทำ vlog การจัดเสียงตามสาย การเขียนข่าว การเขียนบล็อก การถ่ายรูป การเขียนบทความ การทำภาพยนตร์สั้น เป็นต้น หากผลงานมีลักษณะเป็นไฟล์ดิจิทัล ขอให้อัพโหลดใน google drive แล้วจัดทำเป็น QR Code และ URL สำหรับชมผลงานแนบมาใน portfolio หากเป็นผลงานด้านการเขียน ให้จัดอยู่ในหน้าของ portfolio ได้เลย
                    3.3) เขียนอธิบายขั้นตอนในการทำผลงานในข้อ 3.2) อย่างละเอียด ว่ามีกระบวนการคิด กระบวนการผลิต การสร้างสรรค์งานอย่างไร และผลของงานเป็นอย่างไร กำหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  โดยใช้ฟอนต์ THSarabunPSK ขนาด 16
                    3.4) เรียงความเชิงนิเทศศาสตร์ในหัวข้อ “การสื่อสารกับสังคม” กำหนดความยาว 2 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ฟอนต์ THSarabunPSK ขนาด 16
                    3.5) ทำคลิปแนะนำตัวเองเพื่อแจ้งจุดประสงค์ในการศึกษาที่สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ความยาวมากกว่า 1 นาที แต่ไม่เกิน 2 นาที โดยอัพโหลดใน google drive แล้วจัดทำเป็น QR Code และ URL เพื่อรับชม
          4. เกณฑ์การให้คะแนนแฟ้มผลงานสะสม (Portfolio) 100 คะแนน พิจารณาจาก
                    4.1) ความเข้าใจในหลักการทางนิเทศศาสตร์          35 คะแนน
                    4.2) การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                      35 คะแนน
                    4.3) ความคิดสร้างสรรค์                             30 คะแนน
          หมายเหตุ : ผลงานอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดที่กล่าวไปข้างต้น อาทิ ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ผู้สมัครไม่ต้องส่งมา เพราะจะไม่พิจารณาเอกสารอื่นที่นอกเหนือจากข้อ 3 ที่แจ้งมาแล้วข้างต้น ผู้สมัครที่จะผ่านการคัดเลือกเข้ามาสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนของ Portfolio ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
          5. การสัมภาษณ์ (100 คะแนน) ค่าน้ำหนัก 30%
                    เกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน พิจารณาจาก
                    5.1) วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์      35 คะแนน
                    5.2) ความรู้ ความเข้าใจทางด้านนิเทศศาสตร์                     35 คะแนน
                    5.3) บุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร                              30 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัคร
          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
          2. สำเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2563) สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 6 ภาค สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สำเนาด้านหลังด้วย)

การส่งเอกสาร
          อัพโหลดไฟล์ Portfolio และเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563
          *** ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์
          1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครตัวจริง
          2. สำเนาหรือตัวจริงระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2563) สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 6 ภาค สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สำเนาด้านหลังด้วย
          3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนเท่านั้น ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th 

วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
          วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 รายงานตัวเวลา 09.00 – 12.00 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี เลขที่ 80 ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.