เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 15 คน

วิธีการคัดเลือก
          1. แฟ้มผลงาน (Portfolio) รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้า โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
                    1.1) มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือ
                    1.2) เป็นเจ้าของผลงานหรือเป็นเจ้าของผลงานร่วมในด้านออกแบบนวัตกรรมธุรกิจหรือการเขียนแผนธุรกิจ หรือ
                    1.3) มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจหรือธุรกิจออนไลน์ หรือ
                    1.4) เคยผ่านการอบรมหรือเข้าร่วมประกวดโครงการด้านธุรกิจหรือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ธุรกิจสตาร์ตอัพ การพัฒนาแอปพลิเคชัน การออกแบบเว็บไซต์ การพัฒนาระบบโปรแกรม เป็นต้น หรือ
                    1.5) เคยทำกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยเป็นกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และมีอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้การรับรองได้
                    1.6) เขียนเรียงความอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 ที่บรรยายถึงความสนใจของนักเรียน โดยจะต้องแสดงเป้าหมายของการเรียน การทำงาน และเป้าหมายของชีวิต ที่สามารถประสบความสำเร็จได้จากการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
          2. การสอบสัมภาษณ์
                    วันที่ 13 ธันวาคม 2563 รายงานตัวเวลา 09.00 – 12.00 น. เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี เลขที่ 80 ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกอบการสมัคร
          1. แฟ้มผลงาน (Portfolio)
          2. สำเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript)
          3. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การส่งเอกสาร
          1. ที่อยู่การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร โดยจ่าหน้าซองถึง
                    งานการรับนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                    มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
                    1 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
                    โทรศัพท์ 08-7157-4262

          2. กำหนดส่งภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
          3. วิธีการจัดส่ง 
                    3.1) ทางไปรษณีย์ EMS หรือ ลงทะเบียน หรือ ขนส่งเอกชน และ
                    3.2) อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร  
          *** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.