มัณฑนศิลป์

โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (โครงการพิเศษ)

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 35 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

          เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ

 

วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

          1. พิจารณาคัดเลือกจากแฟ้มผลงาน ผู้สมัครต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 คะแนน ของคะแนนแฟ้มผลงานในแต่ละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (Portfolio)
          2. การสอบสัมภาษณ์
                    2.1) ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (Portfolio)
                    2.2) สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณา แฟ้มผลงาน (Portfolio)

เอกสารประกอบการสมัคร

         ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย และกดยืนยันข้อมูลการสมัครสอบ
         ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (Portfolio) จัดทำด้วยตนเองที่มีคุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาดเอกสาร A3 โดยเรียงรายละเอียดในแฟ้มผลงาน ตามลำดับดังนี้

         1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th บนกระดาษขาว ขนาด A4
         2. แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1)
         3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า    
         4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         5. ผลงานตามที่คณะกำหนดเท่านั้น มีเนื้อหาตามที่กำหนดให้โดยห้ามมิให้ใส่ผลงานอื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ดังนี้
                  5.1 ให้ผู้สมัครทุกคนจัดทำผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริงด้วยดินสอดำลงบนกระดาษ ขนาด A3 โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั้น ตามโจทย์ที่กำหนดให้ 7 หัวข้อๆ ละ 1 รูป ดังนี้
                           (1) ภาพใบหน้าตนเอง
                           (2) มือหยิบจับหรือถือสิ่งของ
                           (3) เท้าของตนเอง
                           (4) ขวดน้ำดื่มพลาสติกใส และแก้วน้ำใส ที่บรรจุน้ำอย่างน้อยหนึ่งในสาม
                           (5) ภาชนะโลหะ จำนวน 3 ชิ้น วางอยู่รวมกันบนผ้าสีขาว
                           (6) สถาปัตยกรรมไทยที่มีต้นไม้ประกอบ
                           (7) ดอกไม้ปักในแจกัน และมีผลไม้ประกอบ
                  หมายเหตุ 1. ผลงานทุกชิ้นต้องเขียนจากแบบจริง

                             2. ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ ครั้งที่ 2 ปี 2563 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 สามารถนำประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการทดสอบ นำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาผลงานวาดเส้น (ถ้ามี)

                    5.2 ท่ามกลางกระแสแฟชั่นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน เช่น แฟชั่นในการอนุรักษ์ การใช้สอยอย่างยั่งยืน การนำกลับมาใช้ใหม่ ฯลฯ หนึ่งในกระแสที่ปรากฏและน่าสนใจคือ แฟชั่นเน้นย้ำความเคารพต่อตนเอง (Self Respect) และความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Confidence) ซึ่งสอดคล้องกับการมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ ตามกระแสแนวคิดข้างต้น อันรวมไปถึงคุณค่าของตนเอง ด้วยนั่นเอง

                              (1) ให้ออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 ชุด ที่ส่งเสริมความเคารพ และความเชื่อมั่นของตัวเอง (ผู้ยื่นแฟ้มผลงาน (Portfolio)) โดยใคร่ครวญจาก
                                        (A) สิ่งที่ผู้สอบคิดว่าเป็นจุดเด่นหรือข้อดี (ทางร่างกายหรือจิตใจ) ของตนเองที่เห็นว่าควรเน้นย้ำ
                                        (B) สิ่งที่ผู้สอบคิดว่าเป็นจุดด้อยหรือข้อเสีย (ทางร่างกายหรือจิตใจ) ของตนเองที่เห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไข 
                              อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง A และ B เพื่อให้ผู้สอบเองสวมใส่ชุดที่ออกแบบนี้ แล้วมีความเชื่อมั่นในตนเองดียิ่งขึ้น
                              (2) ให้ผู้สอบเขียนคำอธิบายแนวคิดของผลงานด้วย โดยเขียนให้เข้าใจและกระชับ และให้เขียนภาพประกอบ (illustrate) ด้านหน้าและด้านหลังชุดที่ออกแบบ ลงสีตามที่ถนัด และ Flat pattern ด้านหน้าและด้านหลังทุกชิ้นที่ออกแบบ
                    ***จุดเด่นหรือข้อดี และจุดด้อยหรือข้อเสียในที่นี้ เป็นความเห็น เป็นรสนิยมเฉพาะตัวของผู้สอบเอง ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความเห็น รสนิยมของสังคม***

                    หมายเหตุ ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ สามารถนำประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)


การส่งเอกสาร

          1. ที่อยู่การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร          
                    สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                    31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง

                    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

                    โทรศัพท์ 0-2221-5874

          2. กำหนดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
          3. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ดำเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียดด้านล่าง
          ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี

 

 
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.