วิทยาการจัดการ

โครงการรับนักศึกษา เด็กดี มี Portfolio

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 20 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

          กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปีการศึกษา 2563) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และกรณีที่ผู้สมัครมีร่างกายทุพพลภาพหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในคณะวิทยาการจัดการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ

 

วิธีการคัดเลือก

          1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

          2. มีผลการเรียนรายวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

          3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก

                    3.1) คุณสมบัติ ข้อ 1 – 2                เท่ากับ 60 คะแนน

                    3.2) Portfolio                           เท่ากับ 20 คะแนน

                    3.3) สัมภาษณ์                            เท่ากับ 20 คะแนน

          ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน


เอกสารประกอบการสมัคร

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          2. สำเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สำเนาด้านหลังด้วย)

          3. สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ข้อ 1 และข้อ 2 (ไฟล์นามสกุล .PDF เท่านั้น) จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ ด้วย ชื่อสาขาวิชาที่สมัคร_ตามด้วยชื่อผู้สมัคร เช่น ชุมชน_รักเรียน แล้วส่งไปที่ tcas64@ms.su.ac.th  ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563


วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

          วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

          สิ่งที่ต้องนำมาแสดง ในวันสอบสัมภาษณ์

          1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริง

          2. สำเนาระเบียนผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา (ปีการศึกษา 2563) ที่มีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ชุด (กรณีที่มีด้านหลังให้สำเนาด้านหลังด้วย)

          3. ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยศิลปากร) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th

          4. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพื้นขาว ขนาด A4 ไม่เกิน 10 หน้า (รวมปก) จำนวน 1 แฟ้ม ประกอบด้วย

                    4.1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

                    4.2) ประวัติส่วนตัวและประวัติทางการศึกษา หลักฐาน การเข้าร่วมกิจกรรม หรือได้รับรางวัลที่สอดคล้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการชุมชน เช่น กิจกรรมจิตอาสา การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์

                    4.3) เรียงความ หัวข้อ วัตถุประสงค์การเลือกเรียนหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน พิมพ์ด้วยกระดาษปกติพื้นขาวขนาด A4 ไม่เกิน 1 หน้า
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.