มัณฑนศิลป์

โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

          เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ

 

วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

          1. พิจารณาคัดเลือกจากแฟ้มผลงาน ผู้สมัครต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 คะแนน ของคะแนนแฟ้มผลงานในแต่ละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (Portfolio)
          2. การสอบสัมภาษณ์
                    2.1) ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (Portfolio)
                    2.2) สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณา แฟ้มผลงาน (Portfolio)

เอกสารประกอบการสมัคร

         ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย และกดยืนยันข้อมูลการสมัครสอบ
         ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (Portfolio) จัดทำด้วยตนเองที่มีคุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาดเอกสาร A3 โดยเรียงรายละเอียดในแฟ้มผลงาน ตามลำดับดังนี้

         1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th บนกระดาษขาว ขนาด A4
         2. แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1)
         3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า    
         4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         5. ผลงานตามที่คณะกำหนดเท่านั้น มีเนื้อหาตามที่กำหนดให้โดยห้ามมิให้ใส่ผลงานอื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ดังนี้
                  5.1 ให้ผู้สมัครทุกคนจัดทำผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริงด้วยดินสอดำลงบนกระดาษ ขนาด A3 โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั้น ตามโจทย์ที่กำหนดให้ 7 หัวข้อๆ ละ 1 รูป ดังนี้
                           (1) ภาพใบหน้าตนเอง
                           (2) มือหยิบจับหรือถือสิ่งของ
                           (3) เท้าของตนเอง
                           (4) ขวดน้ำดื่มพลาสติกใส และแก้วน้ำใส ที่บรรจุน้ำอย่างน้อยหนึ่งในสาม
                           (5) ภาชนะโลหะ จำนวน 3 ชิ้น วางอยู่รวมกันบนผ้าสีขาว
                           (6) สถาปัตยกรรมไทยที่มีต้นไม้ประกอบ
                           (7) ดอกไม้ปักในแจกัน และมีผลไม้ประกอบ
                  หมายเหตุ 1. ผลงานทุกชิ้นต้องเขียนจากแบบจริง

                             2. ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ ครั้งที่ 2 ปี 2563 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 สามารถนำประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการทดสอบ นำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาผลงานวาดเส้น (ถ้ามี)

                    5.2 ให้ผู้สมัครออกแบบผลงานเครื่องประดับ จำนวน 5 แผ่น ทำผลงานออกแบบลงในกระดาษ ขนาด A3 โดยสิ่งที่จะต้องมีในแต่ละแผ่น ประกอบด้วย

                              (1) แบบร่างผลงาน (Sketch) และแผนผังความคิดที่แสดงที่มาของแรงบันดาลใจ (Mind Mapping)
                              (2) ภาพแสดงการเขียนแบบ (Working Drawing) ได้แก่ ภาพด้านหน้า (Front View) ภาพด้านข้าง (Side View) และทัศนียภาพ (Perspective) โดยลงสีให้เรียบร้อยสวยงาม (Rendering)
                              (3) อธิบายแนวความคิด การสวมใส่ พร้อมระบุขนาด วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ

                    หมายเหตุ ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ สามารถนำประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)


การส่งเอกสาร

          1. ที่อยู่การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร          
                    สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                    31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง

                    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

                    โทรศัพท์ 0-2221-5874

          2. กำหนดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
          3. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ดำเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียดด้านล่าง
          ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี

 

 
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.