สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 50 คน

วิธีการคัดเลือก

          ใช้วิธีการพิจารณาจากคะแนน ดังนี้

          1. Portfolio                              70%

          2. ผลการศึกษา                           30%

          3. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

          4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และ/หรือ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th

          5. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรคหรืออาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติในวิชาชีพ


เอกสารประกอบการสมัคร

 

          ผู้สมัครชาวไทย

          1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย

          2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) จำนวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.5) หรือเทียบเท่า หรือ

          3. ระเบียนแสดงผลการเรียนในระบบอาชีวศึกษา จำนวน 4 ภาคการศึกษา (วิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ)

          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

          5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย

                    5.1) เขียนเหตุผลในการเลือกเรียนสาขาวิชาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ไม่น้อยกว่า 1/2 (ครึ่ง) หน้ากระดาษ A4

                    5.2) เอกสารหรือใบประกาศนียบัตร จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม หรืออื่น ๆ

 

          ผู้สมัครชาวต่างชาติ

          1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่าย

          2. ระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 4 ภาคการศึกษา (ม.4 - 5) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ถ้ามี)

          3. ยกเว้นคะแนนสอบทุกกรณี ภายใต้เงื่อนไขการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) และการทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างประเทศ


การส่งเอกสาร

         รับในเขตพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศไทย และต่างประเทศ

         1. ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร

                  1.1) อัปโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร

                  1.2) จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย EMS ลงทะเบียน หรือขนส่งเอกชน จ่าหน้าซองถึง
                           โครงการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS รอบที่ 1/2 (คุณชาตรี คำเอก)
                           คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                           มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
                           เลขที่ 1 ม.3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
                           โทรศัพท์ 08-6711-8596

                  1.3) กำหนดส่งภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยถือประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

         ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.