ดุริยางคศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

          1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ

          2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า และมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00


วิธีการคัดเลือก

          1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio สัดส่วนคะแนน 80% ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

 

                    1.1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม

                    1.2) ประกาศนียบัตรค่ายดุริยศิลปินศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 (ถ้ามี)

                    1.3) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่างๆ

                    1.4) รายละเอียดการทำกิจกรรม พร้อมภาพกิจกรรม

                    1.5) คลิปแนะนำตัวผู้สมัครความยาวไม่เกิน 2 นาที แนะนำชื่อพร้อมประวัติส่วนตัว และกิจกรรมที่เคยทำในระหว่างการศึกษา บอกเหตุผลที่เลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง บอกสิ่งที่มุ่งหวังหลังจบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ให้อัพโหลดลงใน YouTube จากนั้นนำ Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน

          2. การสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ ร่วมกับผู้ปกครอง สัดส่วนคะแนน 20%

                    2.1) เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง)

                            2.1.1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน

                            2.1.2) แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์                                      

 

การส่งเอกสาร

          1. อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB

                    1.1) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ

                    1.2) อัพโหลดไฟล์ที่

 

                                   

 

          ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.