ดุริยางคศาสตร์

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

         1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา หรือ

         2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าและมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา

         3. ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม/ ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงต่าง ๆ ตามที่กำหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี ได้ดี

         4. มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาทฤษฎีดนตรี และวิชาโสตทักษะ

 

วิธีการคัดเลือก

         1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio สัดส่วนคะแนน 60% ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

                  1.1) ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน

                  1.2) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม

                  1.3) ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ จากสถาบันดนตรี ผู้สมัครเลือกส่งผลการสอบจากสถาบันเพียง 1 แห่ง หรือมากกว่า โดยใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ ตัวอย่างรายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่

                           1.3.1) ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือ

                           1.3.2) ประกาศนียบัตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือ

                           1.3.3) ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM เกรด 5

                  1.4) คลิปการแสดงบทเพลง 1 เพลง โดยเลือกบรรเลงบทเพลงคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบันไดเสียงต่าง ๆ ตามที่กำหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี ความยาวประมาณ 7 นาที ให้อัพโหลดลงใน YouTube จากนั้นนำ Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน (ตัวอย่างคลิปการแสดงดนตรี www.youtube.com/Silpakorn Music)

                  1.5) ผลงานการประพันธ์เพลงที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ อาทิ YouTube.com, Fungjai.com หรือสื่อออนไลน์ที่มีกิจกรรมในลักษณะ ใกล้เคียงกับเว็บไซด์กำหนด พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมาและความสำเร็จของผลงาน (ถ้ามี)

                  1.6) ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก หรือแจ๊ส/ ขับร้องคลาสสิกหรือแจ๊ส เกรด 6 โดยสามารถนำไปใช้ในการตัดสินผล ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะวิชา/ สาขาวิชากำหนด ใบประกาศนียบัตรมีอายุไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ (ถ้ามี)

                  1.7) ประกาศนียบัตรค่ายดุริยศิลปินศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 (ถ้ามี)

                  1.8) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี)

                  1.9) รายละเอียดการทำกิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี)

         2. การสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี บรรเลง  1 บทเพลง – ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก แจ๊ส หรือ บทเพลงสมัยนิยม/ ขับร้องคลาสสิก แจ๊ส หรือบทเพลงสมัยนิยม และบรรเลงบันไดเสียงต่าง ๆ ตามที่กำหนด โดยให้นำเครื่องดนตรีมาด้วย สัดส่วนคะแนน 40%

                  2.1) รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี

 

                                   

 

                  2.2) เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง)

                           2.2.1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน

                           2.2.2) แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์


การส่งเอกสาร

         1. อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB

                  1.1) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร และ

                  1.2) อัพโหลดไฟล์ที่

 

                                   

 

         ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.