ดุริยางคศาสตร์

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี (โครงการพิเศษ)

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

          1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และมีเกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา หรือ

          2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าและมีเกรดเฉลี่ยรวม 6 ภาคการศึกษา

          3. มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก / ขับร้องคลาสสิกได้ดี

          4. มีความรู้พื้นฐานด้านวิชาทฤษฎีดนตรี และวิชาโสตทักษะ

 

วิธีการคัดเลือก

          1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio สัดส่วนคะแนน 60% ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

                    1.1) ใบรับรองความสามารถทางด้านดนตรี และความประพฤติ จากอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้อง 2 ท่าน

                    1.2) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน และเกรดเฉลี่ยสะสม

                    1.3) ประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี วิชาทฤษฎีดนตรีสากล และวิชาโสตทักษะ จากสถาบันดนตรี ผู้สมัครเลือกส่งผลการสอบจากสถาบันเพียง 1 แห่ง หรือมากกว่า โดยใบประกาศนียบัตรต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ ตัวอย่างรายชื่อสถาบันดนตรีที่สามารถใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่

                              1.3.1) ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) เกรด 6 หรือ

                              1.3.2) ประกาศนียบัตรของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เกรด 12 หรือ

                              1.3.3) ประกาศนียบัตรหลักสูตรสอบของ Trinity และ ABRSM เกรด 5

                    1.4) คลิปการแสดงดนตรีคลาสสิกตามที่กำหนดในรายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี ความยาวไม่น้อยกว่า 7 นาที ให้อัพโหลดลงใน YouTube จากนั้นนำ Link มาแสดงในแฟ้มสะสมผลงาน (ตัวอย่างคลิปการแสดงดนตรี ww.youtube.com/Silpakorn Music)

                    1.5) ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร Silpakorn Music Craftsmanship Certificate (SMCC) ปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาสสิก/ ขับร้องคลาสสิก เกรด 6 โดยสามารถนำไปใช้ในการตัดสินผล ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะวิชา/ สาขาวิชากำหนด ใบประกาศนียบัตรมีอายุไม่เกิน 2 ปี ถึงวันที่สมัครสอบ (ถ้ามี)

                    1.6) ประกาศนียบัตรค่ายดุริยศิลปินศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562 (ถ้ามี)

                    1.7) ประกาศนียบัตรการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางด้านดนตรี (ถ้ามี)

                    1.8) รายละเอียดการทำกิจกรรมทางดนตรี พร้อมภาพกิจกรรม (ถ้ามี)

 

         2. การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน เข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีตามที่กำหนด โดยให้นำเครื่องดนตรีมาด้วย สัดส่วนคะแนน 40%

                  2.1) รายละเอียดการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี

 

                                   


                  2.2) เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (ฉบับจริง)

                           2.2.1) หลักฐานทางการศึกษา Transcript หรือ ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน

                           2.2.2) แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์

 

การส่งเอกสาร

          1. อัพโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB

                    1.1) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th  หัวข้อ การส่งเอกสาร และ

                    1.2) อัพโหลดไฟล์ที่
 

                                      
 

          ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.