วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง (MOA)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 33 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
          1. รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563
          2. เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่จัดทำบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้
                    2.1) โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
                    2.2) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
                    2.3) โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
                    2.4) โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
                    2.5) โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
                    2.6) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
                    2.7) โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี
                    2.8) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แยกแผนกชาย และแผนกหญิง) จังหวัดนครปฐม
                    2.9) โรงเรียนนารีวุฒิ จังหวัดราชบุรี
                    2.10) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม
          3. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
                    3.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
                    3.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
                    3.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
                    3.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
                    3.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                    3.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
                    3.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
                    3.8) ต้องไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา

เกณฑ์การคัดเลือก
          1. เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือเรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
          2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม (คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาที่ศึกษา หรือ GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00
 

วิธีการคัดเลือก
          นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนที่จัดทำบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

เอกสารประกอบการสมัคร
          1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จำนวน 1 ฉบับ
          2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาสำหรับ ผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
          3. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th (หากถ่ายสำเนาต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์

การส่งเอกสาร
          1. ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร 
                    งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                    มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
                    เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
                    โครงการรับนักศึกษาผ่านบันทึกข้อตกลง(MOA) (โครงการปกติ) (สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)

          2. กำหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
          3. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS และอัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อการส่งเอกสาร
          ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.