มัณฑนศิลป์

โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 37 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

          เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ

 

วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

          1. พิจารณาคัดเลือกจากแฟ้มผลงาน ผู้สมัครต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 คะแนน ของคะแนนแฟ้มผลงานในแต่ละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (Portfolio)
          2. การสอบสัมภาษณ์
                    2.1) ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (Portfolio)
                    2.2) สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณา แฟ้มผลงาน (Portfolio)

เอกสารประกอบการสมัคร

         ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย และกดยืนยันข้อมูลการสมัครสอบ
         ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (Portfolio) จัดทำด้วยตนเองที่มีคุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาดเอกสาร A3 โดยเรียงรายละเอียดในแฟ้มผลงาน ตามลำดับดังนี้

         1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th บนกระดาษขาว ขนาด A4
         2. แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1)
         3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า    
         4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         5. ผลงานตามที่คณะกำหนดเท่านั้น มีเนื้อหาตามที่กำหนดให้โดยห้ามมิให้ใส่ผลงานอื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ดังนี้
                  5.1 ให้ผู้สมัครทุกคนจัดทำผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริงด้วยดินสอดำลงบนกระดาษ ขนาด A3 โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั้น ตามโจทย์ที่กำหนดให้ 7 หัวข้อๆ ละ 1 รูป ดังนี้
                           (1) ภาพใบหน้าตนเอง
                           (2) มือหยิบจับหรือถือสิ่งของ
                           (3) เท้าของตนเอง
                           (4) ขวดน้ำดื่มพลาสติกใส และแก้วน้ำใส ที่บรรจุน้ำอย่างน้อยหนึ่งในสาม
                           (5) ภาชนะโลหะ จำนวน 3 ชิ้น วางอยู่รวมกันบนผ้าสีขาว
                           (6) สถาปัตยกรรมไทยที่มีต้นไม้ประกอบ
                           (7) ดอกไม้ปักในแจกัน และมีผลไม้ประกอบ
                  หมายเหตุ 1. ผลงานทุกชิ้นต้องเขียนจากแบบจริง

                             2. ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ ครั้งที่ 2 ปี 2563 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 สามารถนำประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการทดสอบ นำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาผลงานวาดเส้น (ถ้ามี)

                    5.2 ให้ผู้สมัครทำ Sketch Design ขนาด A3 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ ภาพแสดงบอกขนาด ภาพทัศนียภาพ ขั้นตอนการใช้งาน (ถ้ามี) ตามหัวข้อผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

                              (1) ผลิตภัณฑ์สำหรับเก็บอุปกรณ์การเรียนในระดับมัธยมศึกษา
                              (2) เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กออทิสติก
                              (3) ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งที่ใช้ในที่พักอาศัย
                              (4) พาหนะพกพาสำหรับการเดินทางในมหาวิทยาลัย (ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 คน)
                              (5) แว่นตา

                    หมายเหตุ ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ สามารถนำประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)


การส่งเอกสาร

          1. ที่อยู่การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร          
                    สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                    31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง

                    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

                    โทรศัพท์ 0-2221-5874

          2. กำหนดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
          3. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ดำเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียดด้านล่าง
          ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี

 

 
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.