มัณฑนศิลป์

โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 48 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

          เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ

 

วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

          1. พิจารณาคัดเลือกจากแฟ้มผลงาน ผู้สมัครต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 คะแนน ของคะแนนแฟ้มผลงานในแต่ละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (Portfolio)
          2. การสอบสัมภาษณ์
                    2.1) ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (Portfolio)
                    2.2) สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณา แฟ้มผลงาน (Portfolio)

เอกสารประกอบการสมัคร

         ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย และกดยืนยันข้อมูลการสมัครสอบ
         ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (Portfolio) จัดทำด้วยตนเองที่มีคุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาดเอกสาร A3 โดยเรียงรายละเอียดในแฟ้มผลงาน ตามลำดับดังนี้

         1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th บนกระดาษขาว ขนาด A4
         2. แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1)
         3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า    
         4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
         5. ผลงานตามที่คณะกำหนดเท่านั้น มีเนื้อหาตามที่กำหนดให้โดยห้ามมิให้ใส่ผลงานอื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ดังนี้
                  5.1 ให้ผู้สมัครทุกคนจัดทำผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริงด้วยดินสอดำลงบนกระดาษ ขนาด A3 โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั้น ตามโจทย์ที่กำหนดให้ 7 หัวข้อๆ ละ 1 รูป ดังนี้
                           (1) ภาพใบหน้าตนเอง
                           (2) มือหยิบจับหรือถือสิ่งของ
                           (3) เท้าของตนเอง
                           (4) ขวดน้ำดื่มพลาสติกใส และแก้วน้ำใส ที่บรรจุน้ำอย่างน้อยหนึ่งในสาม
                           (5) ภาชนะโลหะ จำนวน 3 ชิ้น วางอยู่รวมกันบนผ้าสีขาว
                           (6) สถาปัตยกรรมไทยที่มีต้นไม้ประกอบ
                           (7) ดอกไม้ปักในแจกัน และมีผลไม้ประกอบ
                  หมายเหตุ 1. ผลงานทุกชิ้นต้องเขียนจากแบบจริง

                             2. ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ ครั้งที่ 2 ปี 2563 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 สามารถนำประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการทดสอบ นำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาผลงานวาดเส้น (ถ้ามี)

                    5.2 ให้ผู้สมัครออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ "โครงการเที่ยวไทยสู้วิกฤต" (มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้สู่ภูมิภาคและชุมชนภายในประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์ Covid-19) โดยใช้เทคนิคทำมือ วาดและลงสีตามความถนัด (ห้ามใช้คอมพิวเตอร์) จำนวน 2 ชิ้น 

                              (1) ออกแบบตราสัญลักษณ์ของโครงการ จัดวางในกระดาษขนาด A3 แนวตั้ง พร้อมเขียนอธิบายแนวความคิดในการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด

                              (2) ให้ผู้สมัครเลือกชุมชนที่สนใจ และนำมาออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 27 X 38 ซม. จัดวางในกระดาษขนาด A3 แนวตั้ง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

                                        (2.1) ตัวอักษรหัวเรื่อง (Headline) ภาษาไทย 1 ประโยค ที่ถ่ายทอดแนวความคิดของโปสเตอร์

                                        (2.2) ภาพกราฟิกหรือภาพประกอบที่ส่งเสริมการสื่อสารแนวความคิคของโปสเตอร์

                                        (2.3) ตัวอักษรเนื้อความ (Body copy) ภาษาไทย ที่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ

                                        (2.4) ตราสัญลักษณ์โครงการ (จากข้อ 1)      

                    *** ให้นำภาพตราสัญลักษณ์โครงการ (ข้อที่ 1) และภาพโปสเตอร์ (ข้อที่ 2) ใส่ใน Portfolio หน้าซ้ายและขวาคู่กัน ดังภาพตัวอย่าง

 


                    หมายเหตุ ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ สามารถนำประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)


การส่งเอกสาร

          1. ที่อยู่การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร          
                    สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                    31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง

                    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

                    โทรศัพท์ 0-2221-5874

          2. กำหนดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
          3. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ดำเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียดด้านล่าง
          ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี

 

 
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.