วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 20 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
          1. ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ ดังนี้
                    1.1) ตาบอดทั้งสองข้าง
                    1.2) ไม่มีภาวะตาบอดสี หรือถ้ามีจะต้องไม่มีภาวะตาพร่องสีระดับรุนแรง โดยต้องมีผลการตรวจ FRANSWORTH D 15 hue test มีเส้นตัดขวางมากกว่าหรือเท่ากับ 10 เส้น (ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
                    1.3) หูหนวกทั้งสองข้างจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
                    1.4) มีความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
                    1.5) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                    1.6) โรคพิษสุราเรื้อรัง
                    1.7) โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
                    1.8) ต้องไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา
          2. รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 6 รับนักเรียนที่เรียนเน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของชั้น ม.4 - ม.6 โดยต้องมีจำนวนหน่วยกิตดังนี้ 
                    - จำนวนหน่วยกิตรวมต่ำสุดของรายวิชา 22 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
                    - จำนวนหน่วยกิตรวมต่ำสุดของรายวิชา 23 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

เกณฑ์การคัดเลือก
          ต้องได้ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75 ของชั้น ม.4 - ม.5 (4 ภาคการศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2563 หรือ 6 ภาคการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว)

วิธีการคัดเลือก
          1. แฟ้มผลงาน (Portfolio) โดยมีหัวข้อประกอบในแฟ้มผลงาน ดังต่อไปนี้
                    (1) ประวัติส่วนตัว ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 
                    (2) ผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น จำนวน 1 เรื่อง (ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ เช่น โครงงานทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม หรือสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ โดยให้เขียนอธิบายผลงานให้ชัดเจน (อาจมีรูปภาพประกอบ) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
                    (3) เขียนเรียงความ หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี” ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
                    (4) ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่ต้องการนำเสนอเพิ่มเติม ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
          ทั้งนี้ เนื้อหารวมทั้งหมด (ข้อ (1) – ข้อ (4)) ไม่เกิน 7 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้าและปกหลัง)
          หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินคะแนนจากแฟ้มผลงาน (Portfolio) จะถูกนำมาพิจารณาในการประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
          2. สัมภาษณ์ทางวิชาการ (โดยพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากผลสัมภาษณ์ทางวิชาการเท่านั้น) 
                    วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการสมัคร
          1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมบูรณ์ครบถ้วน ขนาด A4 ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย จำนวน 1 ฉบับ
          2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:4) ม.4 - ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาสำหรับผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ม.4 – ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ตามที่สาขาวิชากำหนด ฉบับที่ใช้ในการสมัคร ที่มีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
          3. แฟ้มผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัครตามที่สาขาวิชากำหนด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
          4. ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.admission.su.ac.th (หากถ่ายสำเนาต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) ให้ส่งวันที่มาสอบสัมภาษณ์

การส่งเอกสาร
          1. ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร 
                    งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                    มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
                    เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
                    โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio (โครงการพิเศษ) (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี)

          2. กำหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยถือตามประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
          3. วิธีการส่ง ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ EMS และอัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อการส่งเอกสาร
          ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.