ศึกษาศาสตร์

โครงการสานฝันสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

          1. เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬา ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับเยาวชนทีมชาติไทย และ ระดับรายการชิงแชมป์ประเทศไทย

          2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 (10 คะแนน)

          3. เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นด้านกีฬา (หากเป็นกีฬาสากลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

          4. เป็นนักกีฬาในระดับนานาชาติ/ ระดับชาติ/ เยาวชนทีมชาติไทย/ นักเรียนไทย โดยเป็นตัวแทน ลำดับที่ 1 - 3 อย่างน้อย 1 ปี (จะได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา)

          5. เป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนเขตการศึกษา โดยเป็นตัวแทนลำดับที่ 1 - 3 ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี (จะได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปี การศึกษา)

          6. หากเป็นนักกีฬาในระดับนานาชาติ/ ระดับชาติ/ เยาวชนทีมชาติไทย/ นักเรียนไทย/ตัวแทนเขต การศึกษาเป็นตัวแทนลำดับที่ 4 ขึ้นไปต่อเนื่อง 2 ปี จนถึงวันรับสมัคร หรือ ได้รับการรับรองจากสมาคมหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ว่ามีความสามารถพิเศษทางกีฬา หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถทางกีฬาเทียบเท่าหรือ ใกล้เคียงในข้อ 5 โดยจะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ แต่หากทำผลงานเข้าเกณฑ์ข้อ 4 และ 5 ใน ภายหลัง จะได้รับทุน “ยกเว้นค่าหน่วยกิต 1 ปีการศึกษา” ในปีการศึกษาถัดไป

 

วิธีการคัดเลือก

          1.  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รายละเอียดใน Portfolio (40 คะแนน)

                    ผู้สมัครต้องส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio เย็บเล่ม ในรูปแบบ A4 หรือแฟ้มสะสมผลงานแบบมีไส้แฟ้ม โดยในแฟ้มสะสมผลงานต้องประกอบไปด้วย

                              1.1) สำเนา ใบ ปพ.1 พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (GPAX 4 ภาคการศึกษา)

                              1.2) สำเนา ผลงาน จำนวนไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4

                              1.3) สำเนาใบเกียรติบัตรผลงานด้านกีฬา (ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี) ที่นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

                                        (1) ผลการแข่งขันกีฬาลำดับ 1 - 3 ระดับนานาชาติ/ ระดับชาติ/ กีฬาแห่งชาติหรือรายการระดับชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย)

                                        (2) ผลงานด้านการกีฬาอื่น ๆ ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย/ต่างประเทศ รับรองผลการแข่งขัน  

                              1.4) บทความที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจและอธิบายเหตุผลต่าง ๆ ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ บทความที่เรียกว่า Statement of Purpose (SOP) ในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงถึงความประสงค์ทางการเรียน วัตถุประสงค์ของการสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ความมุ่งหวังในการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยให้มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

                              1.5) รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนตัว กิจกรรมที่เข้าร่วมในระหว่างเรียน ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องรวมกับเอกสารในส่วนของผลงานแล้วไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4

                    หมายเหตุ (1) : 1.  เอกสารทุกชิ้นในแฟ้มสะสมผลงานต้องอยู่ในรูปแบบของสำเนา ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งคืนแฟ้มสะสมผลงานเมื่อการคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว

                                    2. หากผู้สมัครมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องนำผลงานตัวจริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย

                    หมายเหตุ (2) : ต้องมีผลการแข่งขันในข้อที่ (1) – (2) หรือ มีใบประกาศรับรอง โปรดนำเอกสารฉบับจริงมาแสดง  เมื่อสัมภาษณ์เสร็จสิ้น คณะกรรมการจะคืนเอกสารฉบับจริงและเก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐานการพิจารณา

                    หมายเหตุ (3) : ผู้สมัครจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เช่น ชุดกีฬา, รองเท้า และอุปกรณ์เฉพาะทางด้านกีฬานั้น ๆ (อุปกรณ์ส่วนบุคคล) เพื่อใช้ในกรณีที่คณะกรรมการสัมภาษณ์ให้แสดงซึ่งความสามารถเชิงปฏิบัติ

          2. การสอบสัมภาษณ์  (50 คะแนน)


วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

          ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

การส่งเอกสาร

          1. ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร โดยจ่าหน้าซองถึง

                    งานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา

                    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                    วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

                    เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์

                    อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

                    ​​​​​​​วงเล็บมุมซองเอกสารว่า (SU - TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio โครงการสานฝันฯ 2564)

          2. กำหนดส่งภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

          3. วิธีการส่ง ทางไปรษณีย์ EMS หรือ ลงทะเบียน เท่านั้น

          ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.