ศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

         1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

         2. ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

         3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา 2.75 ขึ้นไป

         4. รับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลาง และ หลักสูตรนานาชาติ ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ในระดับดี

 

วิธีการคัดเลือก

         1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวน 15 หน้า (ไม่รวมปก คำนำ สารบัญ) ขนาด A4 ผลงานใน Portfolio ประกอบด้วย (50 คะแนน)

                  1.1) ผลงานการเข้าร่วมโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/การประชาสัมพันธ์/การนำเสนอ/พิธีกร/การแสดง

                  1.2) การประกวดและแข่งขัน การแสดง/การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย/คอมพิวเตอร์/งานนิทรรศการ/งานถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ

                  1.3) เรียงความเกี่ยวกับความสนใจ แรงจูงใจในการเรียนทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 (Font ขนาด 16)  โดยให้อาจารย์ประจำชั้น/ผู้ปกครองลงชื่อรับรอง

         2. การสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
                  เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

                           2.1) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1:4)

                           2.2) Portfolio

                           2.3) สำเนาบัตรประชาชน

                  วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

                           ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


การส่งเอกสาร

         1. ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร โดยจ่าหน้าซองถึง

                  งานวิชาการและบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

                  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

                  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์

                  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

         2. กำหนดส่งภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

         3. วิธีการส่ง

                  3.1) ทางไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน หรือ

                  3.2) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร

         ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.