ศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

         1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

         2. ต้องเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

         3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป

         4. มีความสนใจในด้านการศึกษา การพัฒนามนุษย์ ชุมชน และสังคม

 

วิธีการคัดเลือก

         1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย (50 คะแนน)

                  1.1 ผลงานหรือหลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้          ด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการพัฒนามนุษย์ ชุมชน หรือสังคม ในรอบ 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นสมัคร

                  1.2 ผลการประกวดหรือการแข่งขันทางด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ ในรอบ 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นสมัคร

                  1.3 งานเขียนรายงานตนเอง ถึงเป้าหมาย ความสนใจ และความคาดหวังที่จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนี้ โดยมีการรับรองจากผู้ปกครอง หรือครูอาจารย์ ครูแนะแนว อย่างน้อย 1 ท่าน ขนาดความยาว 1 หน้ากระดาษ A4

         2.  การสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)

                  ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 และสอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 12.00 ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


เอกสารประกอบการสมัคร

         1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

         2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

         3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

         4. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปพ.1:4) 

         5. Portfolio

 

การส่งเอกสาร

         1. ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร โดยจ่าหน้าซองถึง

                  งานวิชาการและบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

                  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

                  เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์

                  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

         2. กำหนดส่งภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

         3. วิธีการส่ง

                  3.1) ทางไปรษณีย์ EMS ลงทะเบียน หรือ

                  3.2) อัพโหลดไฟล์ที่ ระบบรับสมัคร www.admission.su.ac.th หัวข้อ การส่งเอกสาร

         ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.