สถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

         1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

         2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

         3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่า 3.00 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย

 

วิธีการคัดเลือก

         1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป

         2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

                  2.1)  เอกสารแสดงผลงาน ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ โดยเฉพาะความสามารถ ทักษะ ความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือศิลปะสถาปัตยกรรมไทย จำนวนไม่เกิน 10 หน้า

                  2.2)  เขียนเรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ ในการเรียนสถาปัตยกรรมไทย” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

                  2.3)  สำเนาใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลระดับชาติ การประกวดผลงานศิลปกรรม และการออกแบบสร้างสรรค์ที่ใช้ทักษะทางศิลปะ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์  หรือ ฟิสิกส์  เป็นต้น ย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)

         3. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563

                  3.1) ทดสอบเพื่อยืนยัน (Verification) ผลงาน Portfolio

                  3.2) สัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณา Portfolio          

 

เอกสารประกอบการสมัคร

         ผู้สมัครต้องส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เย็บเล่ม ในรูปแบบ A4 โดยในแฟ้มสะสมผลงานต้องประกอบไปด้วย

         1. ใบสมัครเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.arch.su.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/01-application_62.pdf

         2. สำเนา ใบ ปพ.1 พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

         3. สำเนา ผลงาน จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4

         4. เรียงความในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ ในการเรียนสถาปัตยกรรมไทย” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

 

การส่งเอกสาร

         1. ส่งเอกสารวงเล็บมุมซองว่า SU-TCAS64 รอบที่ 1/2 มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

                  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

                  เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน

                  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

                  10200

                  โทรศัพท์  0-2221-5877, 0-2221-6100

         2. กำหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

         3. วิธีการส่ง ทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (EMS หรือ ลงทะเบียน)

         *** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.