มัณฑนศิลป์

โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 3 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
          1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
          2. เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ
          หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม


วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
          1. คณะกรรมการฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันพิจารณาดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ
          2. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (Portfolio) จัดทำด้วยตนเองที่มีคุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากแฟ้มผลงาน มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
          3. การสอบสัมภาษณ์ 
                    3.1) ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (Portfolio)
                    3.2) สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณา แฟ้มผลงาน (Portfolio)

 

เอกสารประกอบการสมัคร
          ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย
          ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (Portfolio) จัดทำด้วยตนเองที่มีคุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบขนาดเอกสาร A3 โดยรายละเอียดในแฟ้มผลงาน เรียงตามลำดับดังนี้ ประกอบด้วย
          1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th บนกระดาษขาว ขนาด A4
          2. แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 3)
          3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า     
          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
          6. ผลงานการออกแบบ ขนาดไม่เล็กกว่า A3 ที่จัดทำด้วยตนเอง ดังนี้
                    - ผลงานวาดเส้น (Drawing) ไม่ต่ำกว่า 10 ชิ้น
                    - ผลงานออกแบบ ไม่ต่ำกว่า 10 ชิ้น

 

การส่งเอกสาร
          1.    ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร 
                    สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                    31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
                    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
                    โทรศัพท์ 0-2221-5874

          2.  กำหนดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
          3. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ดำเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียดด้านล่าง
          ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี

 

 
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.