มัณฑนศิลป์

โครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
          เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ โดยเป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร และมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้
                    (1) ประกาศนียบัตร และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 รางวัล หรือ
                    (2) ประกาศนียบัตร และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 รางวัล หรือ
                    (3) ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมหรือการออกแบบในระดับชาติ หรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 ปี 
          หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม

 

วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
          1. พิจารณาคัดเลือกจากแฟ้มผลงาน ผู้สมัครต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 คะแนน ของคะแนนแฟ้มผลงานในแต่ละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์และทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (Portfolio)
          2. การสอบสัมภาษณ์ 
                    2.1) ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (PORTFOLIO)
                    2.2) สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณา แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO)

เอกสารประกอบการสมัคร
          ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย
          ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) จัดทำด้วยตนเองที่มีคุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบขนาดเอกสาร A3 โดยรายละเอียดในแฟ้มผลงาน เรียงตามลำดับดังนี้ ประกอบด้วย
          1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th บนกระดาษขาว ขนาด A4 
          2. แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 2)
          3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า     
          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5. จดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปะ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
          6. สำเนาประกาศนียบัตร และภาพถ่ายผลงานที่ได้รับรางวัล 
                    (1) ประกาศนียบัตร และภาพถ่ายผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 รางวัล หรือ
                    (2) ประกาศนียบัตร และภาพถ่ายผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศในระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 รางวัล หรือ
                    (3) ประกาศนียบัตร หรือหลักฐานการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมหรือการออกแบบในระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 ปี 
          7. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ และ/หรือ โครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิชาที่สมัครของคณะมัณฑนศิลป์ สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี)
          หมายเหตุ โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องนำประกาศนียบัตรตัวจริง และภาพถ่ายผลงานหรือผลงานจริง หรือหลักฐานการร่วมแสดงนิทรรศการมานำเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง 

การส่งเอกสาร
          1. ที่อยู่การจัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร        
                    สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                    31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
                    เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
                    โทรศัพท์  0-2221-5874

          2. กำหนดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
          3. ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ดำเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดังรายละเอียดด้านล่าง
          ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี

 

 
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.