สถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนรับ 35 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

          1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

          2.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

          3.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดยต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่า 3.00 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการศึกษาในต่างประเทศประกอบด้วย

 

วิธีการคัดเลือก

          1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป

          2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ผลงานด้านการออกแบบ ผลงานการเขียนลายเส้นแสดงถึงความเข้าใจในสามมิติ และผลงานการเขียนทัศนียภาพ (Perspective) ซึ่งสามารถสื่อถึงความสามารถพิเศษทางด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ เฉพาะผลงานจำนวนไม่เกิน 10 หน้า

          3. การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563

                    3.1) ทดสอบเพื่อยืนยัน (Verification) ผลงาน Portfolio

                    3.2) สัมภาษณ์ ประกอบการพิจารณา Portfolio       


เอกสารประกอบการสมัคร

          ผู้สมัครต้องส่งเอกสารแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เย็บเล่ม ในรูปแบบ A4 โดยในแฟ้มสะสมผลงานต้องประกอบไปด้วย

          1. ใบสมัครเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ดาวน์โหลดได้ที่  https://www.arch.su.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/01-application_62.pdf

          2. สำเนา ใบ ปพ.1 พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

          3. สำเนา ผลงาน จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4

 

ที่อยู่การส่งเอกสาร

          1. ส่งเอกสารวงเล็บมุมซองว่า SU-TCAS64 รอบที่ 1/2 มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

                    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

                    เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน

                    แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

                    10200

                    โทรศัพท์  0-2221-5877, 0-2221-6100

          2. กำหนดส่งภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

          3. วิธีการส่ง ทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น (EMS หรือ ลงทะเบียน)

          *** ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี ***
กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Copyright © 2020 Silpakorn University. All rights reserved.